Professional Photos

Rhm Asian tạo ra Clip tiêu chuẩn và setup những hình ảnh phù hợp đạt được cảm tình ngay từ lúc đầu tiên của khách hàng với khách sạn. Với những nội dung phù hợp với chủ đề của khách sạn.


Responsive OTAs Rate

Linh hoạt trong việc setup Promotion khách sạn theo Analytics, giúp cho khách sạn đạt được doanh thu nền mong muốn. Việc định hướng doanh thu nền đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của khách sạn