RHM ASIAN

RHM ASIAN là Team Quản Lý, Tư Vấn Khách Sạn và Setup Khách Sạn chuyên nghiệp. Cam kết mang lại giá trị vượt trội và bền vững cho khách sạn hiện tại và tương lai. Setup kênh: OTA, TA, Marketing Online…. Quản lý vận hành khách sạn: bán phòng, nhân sự, cơ sở hạ tầng…