Khách sạn và người chơi cho thuê ngắn hạn phải đối mặt với quy định

Ngành công nghiệp khách sạn và các nền tảng cho thuê đang đưa nhau vào cuộc đấu tay đôi cho một miếng bánh lớn của thị trường du lịch – và không ngại giao dịch cá chẽm trong quá trình này.